,,Piękna nasza Polska cała. Legendy ziem polskich” – kl. V c

Innowacja pt. „Piękna nasza Polska cała. Legendy ziem polskich” wprowadzona od września 2019 r. jest odpowiedzią na potrzeby czytelnicze podopiecznych, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Autorką programu jest p. Mirela Rubin – Lorek, nauczycielka języka polskiego.


Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole można zauważyć, że uczniom najbardziej brakuje zajęć czytelniczych, dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z języka polskiego było rozszerzenie oferty czytelniczej, związanej z historią i geografią współczesnej Polski, z uwzględnieniem ćwiczenia poznanych form pisarskich, dotyczących poznawanych tekstów kultury (teksty literackie, plastyczne, filmowe, muzyczne). Innowacja skierowana jest do uczniów klasy V C.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • wykorzystanie tekstów legend związanych z różnymi regionami historyczno-geograficznymi;
 • zapoznanie z kulturową różnorodnością Polski;
 • praca różnymi metodami i technikami – zarówno tradycyjnymi, jak multimedialnymi.

red. Mirela Rubin-Lorek


„Matematyka i ja” – kl. III a

Od września 2018 r. p. Małgorzata Gofroń wprowadziła w kl.II a innowację pedagogiczną „Matematyka i ja”. Obecnie jest ona kontynuowana w klasie trzeciej. Rozwijanie ciekawości matematycznej, logicznego myślenia, planowania, kreatywności to główne zalety pracy w ramach tej innowacji. Proponowane zaś  formy zajęć gwarantują aktywizowanie i zaangażowanie wszystkich dzieci. W roku szkolnym 2018/19 uczniowie klasy drugiej nauczyli się już, jak gimnastykować swoją wyobraźnię i ćwiczyć koncentrację uwagi. W Muzeum Etnograficznym podczas gry ekonomicznej sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności na „Krakowskim targu” – próbowali płacić bez pieniędzy. Dzięki lekcji muzealnej „Matematyka na ludowo” uzyskali wiadomości na temat dawnych jednostek miar, ćwiczyli też ich przeliczanie.
W ramach projektu Uniwersytetu Dzieci „Matematyka z klasą” zrealizowaliśmy osiem scenariuszy:

 1. Jak uczyć się koncentracji uwagi?
 2. Jak gimnastykować swoją wyobraźnię?
 3.  Ile kalorii jest w diecie sportowca?
 4. Jak z trójkątów zaprojektować strój sportowca?
 5. Jak oszacować budżet lodowiska?
 6. Jak obliczyć trasę maratonu?
 7. Jakie bryły kryją się w stadionie?
 8. Jak obliczyć powierzchnię ringu?

W trakcie wszystkich lekcji uczniowie pracowali w grupach, samodzielnie rozwiązując problemy, gromadzili materiały potrzebne do lekcji, przeprowadzali wywiady z bliskimi w domu. Wykazali się dużą samodzielnością myślenia, świetną organizacją pracy, kreatywnością. Potrafili również krytycznie oceniać zajęcia. Lekcje udowodniły, że matematyka jest potrzebna na co dzień i to w każdej dziedzinie życia. Różnorodność stosowanych metod sprawiła, że dzieci łatwiej przyswajają nowe wiadomości i umiejętności, są aktywne, potrafią uzasadniać swoje zdanie, podejmują dyskusje, same potrafią formułować problemy do rozwiązania. Zagadnienia uwzględnione w podstawie programowej zostały zrealizowane.  Do udziału w naszej zabawie zaprosiliśmy również rodzica, który uczył nas informatyki bez komputera, czyli podstaw programowania.

Przed klasą trzecią wiele nowych wyzwań, ponieważ kontynuujemy naszą innowację w roku szkolnym 2019/20.

Dyplom dla klasy II a

red. Małgorzata Gofroń