Menu

Samorząd Uczniowski

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”

Henry Ford

Powinniśmy wiedzieć, że:

 • samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły i każdy z was może wpływać na to, co się w niej dzieje;
 • możecie przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski, opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Aby nasz samorząd mógł działać sprawnie, wybraliście swoich przedstawicieli.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS IV – VIII:

Przewodniczący –  Bartosz Stach

Zastępca Przewodniczącego – Hanna Suchoń

Zastępca Przewodniczącego – Antoni Narecki

 

ZEBRANIA

Przypominamy, że zebrania samorządu odbywają się  na przerwie obiadowej .

Zapraszamy uczniów, którzy chcą urozmaicić już i tak ciężkie, szkolne życie.