Menu

Organa szkoły

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Krystyna Glanowska

WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Czepiel

Rada Szkoły

Nauczyciele


mgr Dorota Kaja – przewodnicząca

mgr Marta Kidoń

mgr Kinga Szewczyk

mgr Kinga Suchoń

Rodzice

p. Krzysztof Banach

p. Krzysztof Sawicki

p. Wojciech Kraszewski

p. Michał Ślaski

Rada Rodziców

przewodniczący – p. Wojciech Kraszewski

wiceprzewodnicząca – p. Olga Janas

sekretarz – p. Katarzyna Zielińska 

sekretarz – p. Paulina Narecka 

skarbnik – Kamila Knopek

e-mail Rady Rodziców: rrsp30krakow@gmail.com

Samorząd Uczniowski

KLAS VI – VIII

przewodniczący – Bartosz Stach

zastępca przewodniczącego – Antoni Narecki

zastępca przewodniczącego – Hanna Suchoń

RODO – informacja

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. K. Pułaskiego w Krakowie z siedzibą: ul. Konfederacka 12, 30-306 Kraków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą Szkołę, określonych w przepisach prawa.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa  zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Krall, adres e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl

Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 33-332 Kraków.