Menu

Integracja

Klasy integracyjne

Klasa integracyjna to możliwość wspólnego kształcenia dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno–społecznej.

Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel wspomagający. Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej równoległej klasie.

Uczniowie

Dzieci niepełnosprawne kwalifikowane są do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niedowidzące, niedosłyszące, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z afazją – niepełnosprawnością ruchową.

Dzieci niepełnosprawne biorą czynny udział w życiu szkoły, chętnie uczestniczą we wszystkich organizowanych imprezach, konkursach i przeglądach oraz wycieczkach i wyjazdach na „zielone szkoły”.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla naszych uczniów

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla naszych uczniów, a zwłaszcza dla uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, oferujemy na terenie szkoły następujące zajęcia:

 • rewalidację,
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające ruchowo,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • spotkania i opiekę psychologa i pedagoga szkolnego.

Mamy bardzo dobrze wyposażony gabinet logopedyczny oraz gabinet do terapii pedagogicznej i rewalidacji.

Szkoła zatrudnia:

 • pedagoga szkolnego,
 • psychologa,
 • pedagogów specjalnych: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów;
 • logopedów,
 • terapeutę pedagogicznego,
 • terapeutę SI,
 • terapeutę treningu umiejętności społecznych,
 • specjalistę od gimnastyki korekcyjnej.

Historia

Pierwsza klasa integracyjna w naszej Szkole została powołana 1 września 1996 r. Opiekę nad klasą objęła mgr Regina Safier – Radwańska jako nauczyciel prowadzący i mgr Teresa Rokosz jako pedagog specjalny. Na potrzeby klasy został stworzony program autorski „Nie jestem sam”, którego autorką jest p. Regina Safier – Radwańska. Spotkał się on z wysoką oceną pani metodyk mgr D. Irzyk – Ostrowskiej. Co roku przybywał nowy oddział integracyjny: obecnie jest ich dziewięć.

Co integracja daje dzieciom?

 • Eliminuje izolację uczniów z niepełnosprawnością od uczniów sprawnych.
 • Daje możliwość wzajemnego uczenia się siebie, swoich możliwości i ograniczeń.
 • Uczy wrażliwości i wzajemnej akceptacji.
 • Uczy współdziałania w grupie, odpowiedzialności za efekty wspólnej pracy.
 • Daje szansę nauczenia się dawania i przyjmowania pomocy.
 • Kształci kreatywność, przełamuje bariery niemożliwości w osiąganiu zamierzonych celów.
 • Zapewnia uczniom szczególnie uzdolnionym pracę na poziomie odpowiadającym ich dążeniom i oczekiwaniom.