Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej szkolnej społeczności; nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, pracowników emerytowanych, uczniów i ich rodziców. Wszystkim bardzo dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz naszej Szkoły. Nauczycielom i Wychowawcom życzę zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowania postaw młodego pokolenia, satysfakcji z odkrywania talentów i z osiągniętych wyników. Rodzicom życzę cierpliwości w motywowaniu dzieci, natomiast uczniom niesłabnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowidzialności za edukację, a także wychowanie naszych dzieci.

Joanna Arciszewska – dyrektor szkoły

 

Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30.Strona została założona w marcu 2019 we współpracy z Radą Rodziców – starsze informacje na stronie archiwalnej.


DEKLARACJA O DOSTĘPNOŚCI

Pobierz

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: sp30krakow.pl .

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 10.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Kontrast (minimalny) – 1.4.3 – zmierzony kontrast w przypadku niektórych sekcji tekstowych jest mniejszy, niż zalecany 4,5:1. Przykładowo – tekst wpisów w sekcji aktualności posiada kontrast 4,48:1, informacja o dacie wpisu – 2,2:1

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Odpowiednia prezentacja zawartości – zrozumiała kolejność, informacje i relacje.
 2. Widoczny focus.
 3. Używanie linków ze znaczącą nazwą.
 4. Uporządkowana struktura HTML pozwalająca na intuicyjną nawigację po stronie przy pomocy klawisza “TAB”.
 5. Alternatywa w postaci tekstu – np. alternatywny tekst dla obrazków.
 6. Wyróżnienie odnośników.
 7. Strona dostosowana do wyświetlania w orientacji zarówno pionowej jak i poziomej.
 8. Czytelność strony nawet po dwukrotnym powiększeniu tekstu.
 9. Brak funkcjonalności strony, które nie byłyby osiągalne przy pomocy klawiatury.
 10. Informacja o języku strony.
 11. Poprawność kodu HTML sprawdzona przy pomocy narzędzi online.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie:

 1. Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 2. Zastosowania automatycznego narzędzia sprawdzającego dostosowanie strony dla osób z trudnościami: https://wave.webaim.org/
 3. Zastosowania automatycznego narzędzia sprawdzającego poprawność kodu HTML: https://validator.w3.org/
 4. Zastosowania narzędzia do pomiaru kontrastu: Colour Contrast Analyser

Na stronie internetowej: sp30krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Gałysa, adres poczty elektronicznej: dominika.galysa@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie mieści się w budynku przy ul. Konfederackiej 12. W budynku występują bariery pionowe: nie ma podjazdów i windy. Budynek jest wolny od barier poziomych na poszczególnych piętrach – korytarze, sale, pomieszczenia są na jednym poziomie w obrębie danego piętra. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą wejść głównym wejściem do przedsionka szkoły, gdzie mieści się portiernia i dziennik podawczy. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy portierni). Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy – pracownicy portierni i obsługi.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownicy administracyjni i pedagogiczni schodzą do klienta po zawiadomieniu przez pracownika obsługi na portierni o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.

Zobacz także:

Aktualności

Oficjalna strona SP 30

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej szkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, pracowników emerytowanych, uczniów i ich rodziców.

Joanna Arciszewska
dyrektor szkoły

Przerwy na czytanie

W piątek, 9 X br., cała szkoła wzięła udział w I Międzynarodowej Edycji „Przerwy na czytanie”, zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Tarcza szkolna
Aktualności

Ślubowanie uczniów klas I

Dzisiaj w naszej szkole odbyło się powitanie przedszkolaków oraz Ślubowanie uczniów klas I.