Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września dla wszystkich klas w budynku przy ul. Konfederackiej. Najpierw planujemy krótkie spotkanie w dużej sali gimnastycznej w małych grupach – w warunkach bezpieczeństwa epidemicznego (mierzenie temperatury, maseczki, dezynfekcja, zachowanie odstępów) Następnie uczniowie udadzą się do klas z wychowawcami.

Uczniów i Rodziców wita nowa Dyrekcja:

 • mgr Adrian Karkowski – dyrektor
 • mgr Krystyna Glanowska – zastępca

Harmonogram:

klasy I – godz. 8.30
klasy II – III – godz. 9.15
klasy IV – V godz. 10:00
klasy VI i klasy VIII godz. 10:45
klasy VII – godz. 11:30

W klasach pierwszych umożliwiamy wejście do sali gimnastycznej jednej osoby dorosłej na jedno dziecko (lub rodzeństwo) – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Rodzice nie wchodzą do sal lekcyjnych. .


Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom oraz Rodzicom składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzę, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości. Uczniom życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.


Joanna Arciszewska – Dyrektor Szkoły


Od poniedziałku 31 maja wracają do nauczania stacjonarnego wszystkie klasy.

24 maja (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Egzaminy odbywają się w dniach 25-27 maja (wtorek, środa, czwartek).

W piątek 28 maja stacjonarnie uczą się klasy młodsze oraz starsze klasy z oddziałów B. Od 31 maja wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie.

Od poniedziałku 4 maja wracają do szkoły klasy młodsze. Starsze nadal uczą się zdalnie.

Od poniedziałku 26 kwietnia wracają do szkoły klasy młodsze w systemie hybrydowym; w pierwszym tygodniu stacjonarnie uczą się oddziały A, w kolejnym oddziały B. Zerówka funkcjonuje normalnie.

W związku z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi od poniedziałku 29 marca nieczynny jest oddział przedszkolny; mogą w nim przebywać jedynie dzieci rodziców zatrudnionych w służbie zdrowia i walczących z pandemią. Klasy I – VIII pozostają na nauczaniu zdalnym.


Zapraszamy Państwa na dni otwarte szkoły zorganizowane w reżimie sanitarnym. Odbędą się one w soboty: 27 lutego 2021 r. oraz 13 marca 2021 r. w godz. 10.00 -12.00.


Szkoła w okresie pandemii

Z dniem 18 stycznia 2021 roku klasy I – III wznawiają zajęcia stacjonarne.
Obowiązują podwyższone standardy sanitarne i procedury. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniach dziennika elektronicznego. Klasy IV – VIII nadal uczą się zdalnie.

 


Szczęśliwego Nowego Roku!

W imieniu Dyrekcji oraz całej społeczności szkolnej składamy serdeczne życzenia pomyślnego nadchodzącego roku 2021. Patrzymy w przyszłość z optymizmem i nadzieję, liczymy na rychłe spotkanie w murach naszej szkoły.

Zgodnie z wytycznymi rządu od poniedziałku 26 października klasy IV – VIII uczą się zdalnie, a od poniedziałku 9 listopada w tryb zdalny przeszły wszystkie klasy. Nadal funkcjonuje oddział przedszkolny oraz istnieje możliwość opieki świetlicowej. Świetlica przyjmuje dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przyjęcie dziecka jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu do dyrektora szkoły (dzień wcześniej).

Od poniedziałku 23 listopada działa świetlica on-line. Harmonogram na stronie świetlicy.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej szkolnej społeczności; nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, pracowników emerytowanych, uczniów i ich rodziców. Wszystkim bardzo dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz naszej Szkoły. Nauczycielom i Wychowawcom życzę zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowania postaw młodego pokolenia, satysfakcji z odkrywania talentów i z osiągniętych wyników. Rodzicom życzę cierpliwości w motywowaniu dzieci, natomiast uczniom niesłabnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie naszych dzieci.

Joanna Arciszewska – dyrektor szkoły

Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30.Strona została założona w marcu 2019 we współpracy z Radą Rodziców – starsze informacje na stronie archiwalnej.


DEKLARACJA O DOSTĘPNOŚCI

Pobierz

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: sp30krakow.pl .

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 10.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Kontrast (minimalny) – 1.4.3 – zmierzony kontrast w przypadku niektórych sekcji tekstowych jest mniejszy, niż zalecany 4,5:1. Przykładowo – tekst wpisów w sekcji aktualności posiada kontrast 4,48:1, informacja o dacie wpisu – 2,2:1

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Odpowiednia prezentacja zawartości – zrozumiała kolejność, informacje i relacje.
 2. Widoczny focus.
 3. Używanie linków ze znaczącą nazwą.
 4. Uporządkowana struktura HTML pozwalająca na intuicyjną nawigację po stronie przy pomocy klawisza “TAB”.
 5. Alternatywa w postaci tekstu – np. alternatywny tekst dla obrazków.
 6. Wyróżnienie odnośników.
 7. Strona dostosowana do wyświetlania w orientacji zarówno pionowej jak i poziomej.
 8. Czytelność strony nawet po dwukrotnym powiększeniu tekstu.
 9. Brak funkcjonalności strony, które nie byłyby osiągalne przy pomocy klawiatury.
 10. Informacja o języku strony.
 11. Poprawność kodu HTML sprawdzona przy pomocy narzędzi online.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie:

 1. Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 2. Zastosowania automatycznego narzędzia sprawdzającego dostosowanie strony dla osób z trudnościami: https://wave.webaim.org/
 3. Zastosowania automatycznego narzędzia sprawdzającego poprawność kodu HTML: https://validator.w3.org/
 4. Zastosowania narzędzia do pomiaru kontrastu: Colour Contrast Analyser

Na stronie internetowej: sp30krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Gałysa, adres poczty elektronicznej: dominika.galysa@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie mieści się w budynku przy ul. Konfederackiej 12. W budynku występują bariery pionowe: nie ma podjazdów i windy. Budynek jest wolny od barier poziomych na poszczególnych piętrach – korytarze, sale, pomieszczenia są na jednym poziomie w obrębie danego piętra. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą wejść głównym wejściem do przedsionka szkoły, gdzie mieści się portiernia i dziennik podawczy. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy portierni). Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy – pracownicy portierni i obsługi.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownicy administracyjni i pedagogiczni schodzą do klienta po zawiadomieniu przez pracownika obsługi na portierni o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.

Zobacz także:

Jesienna Kampania Rowerowa

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022. bierze kolejny raz udział w projekcie Stars –rowerem do szkoły.Inicjatywa dotyczy promowania dojazdów do szkoły rowerem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Czas trwania: 27 września – 22 października (4 tygodnie / 18 dni) z wyłączeniem 14 i 15 października. Zasady akcji: Każde dziecko, które przyjedzie do